Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

O izbie

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji

DEKLARACJA wstąpienia do Polskiej Izby Gopodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji (pdf); (doc)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PIGTSIS ws. wysokości składki członkowskiej.

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, powstała 9 marca 1994 roku, jest organizacją samorządową, działającą na podstawie unormowań ustawy o izbach gospodarczych. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i niczym nie ogranicza samodzielności członków Izby.

PIGTSiS jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Zrzesza blisko 300 podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie przewozami osób i rzeczy w kraju i za granicą oraz zajmujących się produkcją na rzecz przewoźników.

 

Organami Izby są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Izby,
 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Sąd Koleżeński.

Domeną Izby jest:

 • porządkowanie legislacyjne rynku przewozowego w zakresie drogowych przewozów towarów i osób poprzez udział przedstawicieli Izby w opracowywaniu projektów ustaw;
 • opiniowanie przygotowywanych aktów prawnych dotyczących transportu samochodowego;
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej;
 • pomoc w rozwiązywaniu żywotnych spraw swoich członków, m.in. dotyczących otrzymania zezwoleń na linie komunikacji międzynarodowej, uzyskania lub przyspieszenia wydania licencji;

Izba zajmuje się:

 • reprezentowaniem interesów firm trudniących się przewozem osób i towarów oraz spedycją szczególnie wobec organów administracji państwowej;
 • opiniowaniem projektów aktów prawnych, w tym podatkowych i celnych, wpływających na interesy podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie;
 • działaniem na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju transportu samochodowego;
 • opracowywaniem analiz sytuacji komunikacyjnej niezbędnych samorządom terytorialnym do podjęcia decyzji w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym;
 • opracowywaniem Planów Transportowych wraz z dokumentami służącymi ich realizacji (np. rozkłady jazdy)
 • pomoc i doradztwo w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewozy o charakterze użyteczności publicznej
 • prowadzeniem informacji elektronicznej o realizowanych rozkładach jazdy (System informacji dla Pasażera);
 • prowadzeniem szkoleń w zakresie problematyki związanej z publicznym transportem zbiorowym;
 • wydawaniem fachowych publikacji oraz Biuletynu Izby;
 • pośrednictwem przy uzyskiwaniu dokumentów transportowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy (licencje, zezwolenia, świadectwa kierowcy);
 • doradztwem prawnym w zakresie transportu drogowego;
 • organizacją współpracy członków Izby w zakresie:
  • polityki taryfowej,
  • techniki oraz zaopatrzenia w tabor i sprzęt,
  • przepływu informacji ułatwiających prowadzenie działalności,
  • prac naukowo-badawczych,
  • wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
 • przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji, praktykom monopolistycznym, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie;
 • organizowaniem współpracy międzynarodowej;
 • organizowaniem i stwarzaniem warunków do rozstrzygania spraw w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego oraz uczestniczeniem na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.

Pliki do pobrania