Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Akty prawne

 1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. UE nr. C202 z dnia 7 czerwca 2016 r.)
 2. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 1370”), wraz z jego nowelizacją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego
 3. Rozporządzenie (WE)nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
 4. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1071/2009 z dnia 21  października 2009  r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i  uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21  października 2009  r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i  autobusowych i  zmieniające rozporządzenie (WE) nr  561/2006
 7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.2136) raz z ustawą z dnia 10 października 2017 r o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1111)
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.2200 z późn. zmianami
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1983 z późn. zmianami)
 10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.295)
 11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.1155 z późn. zmianami)
 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.128 z późn. zmianami)
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zmianami)
 14. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U. z 2016 r. poz.1920)
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 2077)
 16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1808 z późn. zmianami)
 17. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) – zwaną w Informatorze „ustawą o związku metropolitarnym”;
 18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.202)
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2011 r. nr 117 poz.684 z późn. zmianami)