Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Dystrybucja druków

INFORMACJA z dnia 19 grudnia 2023 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 6.12.2023 r. poz. 2643 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. To Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023 r..   Informujemy jednostki samorządu terytorialnego, że nie znaczy to, że druki w/w dokumentów będą od razu dostępne w sprzedaży. W § 2 ust. 3 tego Rozporządzenia określono, że dotychczasowe druki wg wzorów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów [Dz. U. z 2019 r., poz. 2377] mogą być wydawane do 31 grudnia 2024 r. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że będzie te druki sprzedawała do czasu wyczerpania posiadanego zapasu. W związku z powyższym w roku 2024 będziemy zmieniali formularze zamówienia na druki, wprowadzając w miejsce dotychczasowego numeru Rozporządzenia z 2019 roku aktualne Rozporządzenie z 2023 r. 

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r., z uwagi na ogólny wzrost kosztów druku, wzrostu wynagrodzeń, kosztów najmu lokali, kosztów przesyłek pocztowych i kurierskich, jesteśmy zmuszeni podnieść także ceny oferowanych druków.


Zasady dystrybucji druków:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie jest dystrybutorem druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób lub rzeczy.

Wszystkie powyższe druki zostały opracowane i wydrukowane na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i spełniają wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie dotyczącym wzorów tych druków i są to druki zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem wprowadzającym dany wzór druku (przy każdym druku podana jest podstawa prawna).

Odbiorcą tych druków są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich lub ich związku, które zgodnie z obowiązującym prawem udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wydają inne zezwolenia albo zaświadczenia obowiązujące w transporcie drogowym na obszarze kraju.

Zamówienia składane na formularzach zawierających nieaktualne podstawy prawne oraz nieaktualne ceny nie będą realizowane

Przy składaniu zamówień, dla ułatwienia prawidłowości zamawianych druków, prosimy o posługiwanie się aktualnym drukiem formularza zamówienia. Zamówienia składane na „starych” formularzach zawierających nieaktualne podstawy prawne oraz nieaktualne ceny nie będą realizowane. Zamówienia można złożyć także w innej formie

Ceny:

 1. Ceny kompletu druku – podane są we wzorze zamówienia. Ceny od 1 stycznia 2024 r. ulegają podwyższeniu z uwagi na wzrost kosztów.
 2. Ceny usługi przesyłki podane są poniżej


Realizacja zamówień:

Do wymienionych w formularzu zamówienia cen druków będzie doliczany podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % oraz będą doliczane koszty przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, zgodnie z dyspozycją zamawiającego i cenami określonymi w poniższej informacji

Wypełniony i podpisany formularz zamówienia (pdf; xls ) można przesłać:

 • po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres pigtsis@pigtsis.pl lub
 • faksem na numer 22 822 19 20
 • klasyczną pocztą na adres: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa [obecnie w czasach epidemicznych nie zalecamy]. Jeżeli zamówienie zostało przysłane drogą elektroniczną, nie należy go już przysyłać pocztą.

Realizacja przesyłki będzie następować w terminie do czternastu dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.Informacje dodatkowe obowiązujące przy zamawianiu w/w druków:

 1. Bezwzględnie wymagane jest podanie nazwy NABYWCY i jego numer NIP;
 2. Jeżeli w zamówieniu nie będzie podany ODBIORCA, Izba automatycznie wpisze do faktury jako ODBIORCĘ podane dane NABYWCY;
 3. Izba nie będzie wystawiała dokumentów korygujących, jeżeli zamówienie będzie miało błędne dane niezbędne do wystawienia faktury. W takim przypadku zamawiający obowiązany jest wystawić notę korygującą.

Przesyłka druków:

 1. koszt przesyłki i ilość druków w jednej przesyłce określa ilość druków „przeliczeniowych”, gdzie komplet druku formatu: A5 = 1 szt. przeliczeniowa; A4 = 2 szt. przeliczeniowe;
 2. jedna przesyłka pocztowa może być zrealizowana, jeżeli maksymalnie obejmuje do 320 kompletów druków „przeliczeniowych” ;
 3. jedna przesyłka kurierska dotyczy od jednego do 1600 kompletów druków „przeliczeniowych;

Ceny jednej przesyłki:

 1. przesyłki pocztowej do 70 kompletów druków „przeliczeniowych” – 22,00 zł netto czyli 27,06 zł brutto;
 2. przesyłki pocztowej od 71 do 320 kompletów druków „przeliczeniowych” – 35,00 zł netto, czyli 43,05 zł brutto;
 3. przesyłki kurierskiej od 1 do 1600 kompletów druków „przeliczeniowych” – 44,00 zł netto, czyli 54,12 zł brutto;


Lista oferowanych druków:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – – zał. 1 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 2. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego – – zał. nr 7 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – – zał. nr 2 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 4. Wypis z licencji na  wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób samochodem osobowym  – – zał. nr 8 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 5. Licencja na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  przewozu  powyżej  7  i  nie  więcej  niż 9  osób  łącznie  z  kierowcą  – – zał. nr 3 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 6. Wypis z  licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym  konstrukcyjnie  do przewozu powyżej  7 i  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  –– zał. nr 9 do Rozp. MI (Dz. U. z 2023r. poz. 2643);
 7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 8. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 10 do Rozp. MI (Dz. U. z 2023rr. poz. 2643);
 9. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – – zał. nr 5 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 10. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 11. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 12. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605);
 13. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 14. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 15. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 16. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego zał. do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2024 r., poz. 468)
 17. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)– pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 18. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zał. 5 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 19. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zał. 3 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 20. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  zał. 6 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)


Formularze zamówienia na druki: