Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna –

dla kontrahentów Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, z siedzibą w Warszawie (02-305), przy ul. Aleje Jerozolimskie 144 tel. 22 823 64 46.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tym niemniej można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: pigtsis@pigtsis.pl lub pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
 • udziałem w posiedzeniach organów PIGTSiS w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji sprawozdań i nagrań w serwisach społecznościowych PIGTSiS Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami organów PIGTSiS, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach organów PIGTSiS;
 • Udzielaniem zamówień na usługi świadczone przez PIGTSiS w zakresie:

– wykonywania czynności doradczych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w tym opracowań materiałów i projektów dokumentów jakie zostaną określone w zleceniu na ich realizację;

– wykonywania czynności w zakresie analizy sytuacji rynkowej na danym obszarze dotyczącej usług w publicznym krajowym transporcie drogowym osób;

– zamawiania dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie transportu drogowego;

– pośrednictwa w sprzedaży dokumentów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego;

– pośrednictwa z obsłudze przewoźników drogowych w zakresie spraw przez nich zleconych;

 

 • uczestnictwem w szkoleniach oraz spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez

PIGTSiS;

 • występowanie do PIGTSiS z pytaniami, prośbą o informację, czy przesyłaniem innych materiałów i dokumentów.

 

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).