Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Zarząd PIGTSiS

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji:

 

Prezes Zarządu: Zdzisław Szczerbaciuk

 • Telefon: 22-823-64-46; 22-823-64-47;
 • Fax:      22-822-19-20;
 • E-mail: pigtsis@pigtsis.pl

 

Wiceprezes Zarządu: Franciszek Kowaluk

Wiceprezes Zarządu: Henryk Leszczyński

Wiceprezes Zarządu: Józef Słowikowski

Wiceprezes Zarządu: Stanisław Wodyński

Dyrektor Biura

oraz Pełnomocnik ds. Jakości:

Mieczysław Marosz

 

Odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych Członków Zarządu PIGTSiS:

 

Prezes Zarządu – Zdzisław Szczerbaciuk

Działalnością PIGTSiS  kieruje Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.

W wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu 22 września 2022 r. ustalono skład Zarządu na X kadencje 2022-2025 rok

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 06 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr X/01/2022 Zarząd zatwierdził podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu w następujący sposób.

 


Prezes Zarządu – Zdzisław Szczerbaciuk, jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. kierowanie pracą Zarządu (zwoływanie posiedzeń, ustalanie programu pracy,  przewodniczenie posiedzeniom, występowanie w imieniu Zarządu w sprawach wymagających takiej reprezentacji, szczególna odpowiedzialność, jako wyznaczony członek Zarządu za sprawy podatkowe, reprezentowanie Zarządu wobec innych organów Izby);
 2. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz Ustawy o rachunkowości (zawieranie umów o pracę, sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracownikami Izby, ustalanie zasad wynagradzania itd.; bezpośredni nadzór nad pracą członków Zarządu będących pracownikami Izby, dyrektorem biura i głównym księgowym; podpisywanie dokumentów finansowych, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych);
 3. nadzór nad pracą biura oraz działalnością gospodarczą Izby;
 4. nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Izby;
 5. nadzór nad sprawami organizacyjnymi Izby wynikającymi z działalności statutowej;
 6. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 7. nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie spraw związanych z działalnością Izby i jej członków;
 8. reprezentowanie Izby na zewnątrz wobec parlamentu, administracji państwowej i samorządowej, w kontaktach międzynarodowych oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych;
 9. współpraca z KIG, ZMPD, Forum Transportu Drogowego oraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych;
 10. nadzór nad działaniami promocyjnymi i lobbingowymi Izby;
 11. nadzór nad działalnością oddziałów regionalnych;
 12. reprezentowanie organizacji i jej członków w sprawach interwencyjnych;
 13. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 14. stworzenie warunków i zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością;
 15. nadzór nad przestrzeganiem i realizacja wymagań zawartych w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością;
 16. stwarzanie w  PIGTSiS odpowiednich warunków do respektowania wymagań jakościowych;
 17. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zbieranie informacji i wniosków od  członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS

Wiceprezes Zarządu Franciszek Kowaluk

 1. prowadzenie komisji technicznej zajmującej się sprawami związanymi z pojazdami, zapleczem technicznym, prowadzeniem stacji paliw, kontroli pojazdów itp.;
 2. monitorowanie spraw związanych z działaniem i stosowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 3. monitorowanie wszystkich spraw związanych z przepisami dotyczącymi prawa o ruchu drogowym, ochronie środowiska, przepisami bhp, brd i itp.;
 4. sporządzanie wniosków do nowotworzonych aktów prawnych dotyczących spraw technicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 6. udział w zespołach interwencyjnych, szczególnie w czasie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi;
 7. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawienie ich Zarządowi PIGTSiS;
 8. współpraca z PISKP, PIPP, STM, ITS, PIMOT, OZPTD oraz innymi organizacjami  zrzeszającymi przewoźników drogowych;
 9. podpisywanie dokumentów finansowych, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 10. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 11. nadzór nad prowadzeniem działalności szkoleniowej Izby, skierowanej do członków oraz innych przedsiębiorców;
 12. utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi;
 13. nadzorowanie zbierania danych statystycznych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących sytuacji członków Izby i sektora transportu drogowego, szczególnie przewozu osób

Wiceprezes Zarządu Henryk Leszczyński

 1. Utrzymywaniem kontaktów z Parlamentem Europejskim i Polskim;
 2. Utrzymywanie kontaktów z administracją samorządu terytorialnego;
 3. Współpraca z instytucjami naukowymi, reprezentowanie Izby na konferencjach naukowych;
 4. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS;
 5. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 6. udział w zespołach interwencyjnych, szczególnie w czasie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi;
 7. podpisywanie dokumentów finansów, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 8. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 9. monitorowanie problemów wynikających z działania przepisów prawnych w sprawach uregulowanych ustawą prawo przewozowe i ustawą o transporcie  drogowym

Wiceprezes Zarządu Józef Słowikowski

 1. monitorowanie spraw związanych z przewozami towarowymi;
 2. Współpraca z ZMPD oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych;
 3. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: dolnośląskiego , lubuskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS;
 4. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz udział w posiedzeniach komisji sejmowych;
 5. podpisywanie dokumentów finansów, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 6. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych

Wiceprezes Zarządu Stanisław Wodyński

 1. prowadzenie komisji technicznej zajmującej się sprawami związanymi z pojazdami, zapleczem technicznym, prowadzeniem stacji paliw, kontroli pojazdów itp.;
 2. monitorowanie spraw związanych z działaniem i stosowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 3. monitorowanie wszystkich spraw związanych z przepisami dotyczącymi prawa o ruchu drogowym, ochronie środowiska, przepisami bhp, brd i itp.;
 4. sporządzanie wniosków do nowotworzonych aktów prawnych dotyczących spraw technicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 6. udział w zespołach interwencyjnych, szczególnie w czasie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi;
 7. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawienie ich Zarządowi PIGTSiS;
 8. współpraca z PISKP, PIPP, STM, ITS, PIMOT, OZPTD oraz innymi organizacjami  zrzeszającymi przewoźników drogowych;
 9. podpisywanie dokumentów finansowych, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 10. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 11. nadzór nad prowadzeniem działalności szkoleniowej Izby, skierowanej do członków oraz innych przedsiębiorców;
 12. utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi;
 13. nadzorowanie zbierania danych statystycznych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących sytuacji członków Izby i sektora transportu drogowego, szczególnie przewozu osób
 14. prowadzenie spraw związanych z przedstawianiem na stronie internetowej Izby działań w dotyczących organizowanych spotkań z Członkami oraz szkoleń organizowanych przez Izbę