Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lip
Lip

Komunikat Komisji Europejskiej o niestosowaniu przez Polskę części przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

Tagi: , ,

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 183 I/1 opublikowano komunikat Komisji Europejskiej:

Powiadomienie dokonane przez Polskę.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 Pandemia COVID-19 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10)) (2020/C 183 I/01) Polska poinformowała Komisję dnia 29 maja 2020 r. o podjęciu decyzji, że nie stosuje następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698.

 Przepisy rozporządzenia (UE) 2020/698, których Polska nie stosuje:

– art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014(1),

– art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE(2),

– art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE.

 

Tekst tego komunikatu znajduje się po linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(02)&from=PL