Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Podstawy prawne wykorzystania druków

Wzory druków wykorzystywanych krajowym w transporcie drogowym, które są dystrybuowane przez Izbę zostały opracowane na podstawie przepisów określonych w stosownych Rozporządzeniach wydawanych przez ministra właściwego do spraw transportu. We wzorze opracowanego przez nas zamówienia na druki znajduja się odniesienia do Dzienników Ustaw w których te przepisy zostały opublikowane.

Izba realizuje zamówienia na druki wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego , tj.

1. Starostw (właściwych dla siedziby przedsiębiorcy)zgodnie z przepisami:

   • a) art. 7, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2140), starosta jest organem właściwym do udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowymod 15 sierpnia 2013 r.;
   • b) art. 7, ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2140), starosta jest organem właściwym do udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym od 7 do 9 osób oraz licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,
   • c) art. 33, ust. 8 w/w Ustawy, starosta jest organem właściwym do wydania zaświadczeniaoraz wypisu z zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego tzw. przewozu na potrzeby własne;

2.Gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, zgodnie z:

   • a) art. 18, ust. 1, pkt 1 w/w Ustawy o transporcie drogowym wójt, burmistrz lub prezydent miastaa także starosta oraz marszałek województwa wydaje zezwolenia oraz wypisy z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych na poszczególnych liniach komunikacyjnych;
   • b) art. 28 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475) organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczeniana wykonywanie krajowego publicznego transportu zbiorowego;

3. Gmin, zgodnie z:

   • a) art. 7, ust. 4 pkt 3 w/w Ustawy o transporcie drogowym organem właściwym do udzielania licencji w przewozach taksówkowych:
    • – na obszar gminy (miasta), jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
    • – na obszar gmin sąsiadujących jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
    • – na obszar miasta st. Warszawy jest prezydent m.st. Warszawy