Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Paź
Paź

Zasady wypłaty rekompensat dla operatorów i organizatorów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, wyraża swoje zaniepokojenie poglądami marszałków województw oraz pracowników Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad wypłaty rekompensat dla operatorów i organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w autobusowym publicznym transporcie zbiorowym. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo l.dz. PIGTSiS-1435/P2018 do Ministerstwa Infrastruktury.

Jednocześnie w tej sprawie Prezes Zarządu PIGTSiS,  po otrzymaniu szeregu informacji oraz zapytań w związku z wątpliwościami jakie budzą przepisy regulujące zasady i tryb przekazywania środków publicznych przedsiębiorcom z tytułu honorowania przez nich uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, jeżeli zawarli oni umowę z Organizatorem, w dniu 13 listopada 2017 r. przedstawił w tej sprawie opinię prawną. Była ona zamieszczona pod adresem: http://www.pigtsis.pl/opinia-pigtsis-o-trybie-realizacji-rekompensat-dla-operatorow/. Generalnie chodzi o ustalenie na podstawie jakich dokumentów i w jakim trybie Urzędy Marszałkowskie mają im przekazać te środki. Szczególne wątpliwości budzą zapisy art.87 ust.2, ustawy o PTZ i art.8a ust.4 pkt.1 ustawy o ulgach, które – zdaniem PIGTSiS – nie mają zastosowania do umów zawartych na przewozy o charakterze użyteczności publicznej po dniu wejścia w życie ustaw o PTZ, czyli po dniu 1 marca 2011 r., jeżeli umowa została zawarta w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W załączeniu do pobrania: