Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Paź
Paź

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.

Tagi: , ,

„Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r.”

Ministerstwo Infrastruktury, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, w którym TSUE orzekał, iż obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. należy uznać za sprzeczny z przepisami art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, informuje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE organy krajowe są obowiązane do przyznania wyrokowi TSUE pełnej skuteczności. W praktyce oznacza to że wszystkie organy krajowe nie mogą stosować przepisów krajowych uznanych za niezgodne z prawem unijnym, a także muszą podjąć wszelkie środki w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania prawa unijnego. Tym samym ww. wyrok TSUE powinien skutkować automatycznym zakazem stosowania kwestionowanych przepisów krajowych.

Plik komunikatu w załączeniu.
Pełny Komunikat Ministerstwa Infrastruktury znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-z-21-marca-2019-r    „