Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Gru
Gru

Stanowisko Włoch w zakresie kabotażu w przewozach drogowych osób autokarami i autobusami

Tagi:

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, iż za pośrednictwem  Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, otrzymaliśmy do wiadomości claris z Ambasady RP w Rzymie w sprawie stanowiska ITALII w zakresie kabotażu w przewozach drogowych osób autokarami  i autobusami.

 

CLARIS ZWYKŁY AMB.RZYM 2232.2019.1014                                         20.11.2019

Bruksela UE – Sadoś

dot. zapytania ws. ograniczeń w prowadzeniu kabotażu w ramach przewozów drogowych osób autobusami i autokarami w UE i EOG

 

W odpowiedzi na claris MSZ DKSE NR 97/2019 placówka uprzejmie informuje, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu IT (MIiT IT) – we Włoszech obecnie obowiązującymi przepisami dot. wykonywania kabotażu w ramach przewozów drogowych osób autobusami i autokarami są:

  1. Okólnik Ministerstwa Infrastruktury i Transportu nr 5/2013 z 24 czerwca 2013 r. Międzyregionalne usługi przewozów wykonywane w ramach międzynarodowej usługi  regularnej (wł. Circolare n.5/2013  Servizi di linea interregionali effettuati in connessione con servizi regolari internazionali)
  2. Okólnik Ministerstwa Infrastruktury i Transportu nr 3/2015 z 30 czerwca 2015 r. Usługi transportowe – firmy świadczące wyłącznie pomocnicze usługi transportowe ( wł. Circolare n. 3/2015 Servizi di linea – Imprese che erogano esclusivamente servizi ausiliari al trasporto)

 

Okólnik nr 5/2013 w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych definiuje wymogi dotyczące świadczenia międzyregionalnej usługi przewozowej w ramach kabotażu (międzynarodowej usługi regularnej). Pkt. 2.1 stanowi, iż międzyregionalne usługi regularne w ramach kabotażu autoryzowane są przez władze włoskie jedynie w ramach międzynarodowej usługi wspólnotowej autoryzowanej uprzednio przez inne państwo członkowskie (IPCz). Oznacza to ograniczenie przewozów kabotażowych do tras i rozkładów jazdy zdefiniowanych w zezwoleniu wydanym przez IPCz, ewentualne modyfikacje muszą zatem uzyskać najpierw autoryzację IPCz. 

Okólnik precyzuje ponadto, że usługi kabotażowe autoryzowane przez organ krajowy, tj. MIiT IT,  są usługami leżącymi w kompetencji państwa. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia z mocą ustawy nr 285/05 za będące przedmiotem kompetencji państwa uznaje się usługi, w przypadku których trasa między pierwszym a ostatnim przystankiem, gdzie następuje załadunek/rozładunek pasażerów, powinna przebiegać przez terytorium co najmniej trzech regionów. W rezultacie trasa przewozów realizowanych w ramach kabotażu powinna obejmować co najmniej trzy regiony IT.

 

Okólnik nr 3/2015 zawiera szczegółowe wytyczne ws. obowiązku przewozu podczas realizacji przewozów kabotażowych dokumentacji firm świadczących wyłącznie usługi pomocnicze. 

 

Odnośnie do skali wykonywanych operacji kabotażowych w ITALII w ramach przewozów autobusami i autokarami przez przewoźników z IPCz uprzejmie informujemy, że brak wśród nich przewoźników z Polski. Poniżej wykaz obecnie świadczonych przewozów w systemie kabotażu:

  1. Triest-Mediolan (Pula-Mediolan)
  2. Scandicci-Udine (Scandicci-Zagrzeb)
  3. Bolzano-Mediolan (Bratysława-Mediolan)
  4. Udine-Scandicci (Bratysława-Florencja)

 

Od placówki dyplomatycznej RP we Włoszech.

We Włoszech trwają konsultacje społeczne ws. obowiązującego Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych .

Branżowe związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców wyrażają wątpliwości w stosunku do niektórych propozycji przewidzianych we wniosku KE. W zakresie przewozów kabotażowych niepokój budzi propozycja całkowitej liberalizacji rynku krajowego, co zdaniem związkowców, prowadzić będzie do zakłócenia konkurencji i dyskryminacji operatorów mających siedzibę na terenie IT, co stałoby w sprzeczności ze wspólnotowymi zasadami pomocniczości i proporcjonalności. W projekcie KE odstępuje się od obowiązującej obecnie zasady, zgodnie z którą kabotaż w regularnych drogowych przewozach osób może być realizowany jedynie pod warunkiem, że odbywa się w ramach regularnego połączenia o zasięgu międzynarodowym. W opinii przedstawicieli branży zasadne byłoby pozostanie przy obecnie obowiązującej zasadzie Rozporządzenia 1073.

W odniesieniu do usług okazjonalnych w ramach kabotażu branżowe związki zawodowe opowiadają się za koniecznością wprowadzenia do wniosku KE pojęcia „tymczasowości”. Wykreślenie słowa „tymczasowo” prowadziłoby bowiem do nieuczciwej i nielegalnej konkurencji ze strony zagranicznych przewoźników.

(opr. J. Herczyńska)

 

Anna Maria Anders

Ambasador

 

Poniżej odnośna informacja, oraz w załączeniu scany dokumentów Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Włoch dotyczące obecnie obowiązujących przepisów w tej sprawie [w języku włoskim]