Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lip
Lip

spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wdrożenia w życie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. w Kancelari Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie w sprawie wdrożenia w życie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, która weszła w życie w dniu 18 lipca 2019 r.

Relacja z tego spotkania z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z przedstawicielami samorządów i urzędów wojewódzkich znajduje się na stronie internetowej https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-odbudowie-polaczen-lokalnych.html  , gdzie stwierdza się m.in., że: ;

„Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł. Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu. Sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę będzie kontrolował właściwy wojewoda. Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób. Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych.”  

Ponadto zamieszczamy do wiadomości .pdf prezentacji przygotowanej przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury na to spotkanie.

Zwracamy uwagę, że w tej prezentacji zostało wytyczonych VII kroków dla organizatorów i wojewodów oraz określono terminy [od 1 do 12 sierpnia 2019 r.] na składanie wniosków o dofinansowanie takich przewozów użyteczności publicznej w 2019 r..

 

Informujemy także, że  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji posiada własny system  informatyczny, który pozwala analizować i przygotowuje dane eksploatacyjne o planowanych przewozach jakie są potrzebne do złożenia wniosków do wojewodów, o których mowa np. w powyższej prezentacji Ministerstwa Infrastruktury w punkcie „Krok II Organizatora PTZ – Składanie wniosków”, tj.:

– numer linii,

– nazwa linii i jej przebieg [wstawione tu będą wszystkie miejscowości gdzie autobus będzie się zatrzymywał]

– długość linii

– liczba zatrzymań autobusu na przystankach na danej linii komunikacyjnej

– częstotliwość połączeń

– średniodzienna częstotliwość połączeń

– na końcu raportu będzie podsumowanie tych kolumn.

 

W tym zakresie możemy świadczyć usługi dla zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. W tej sprawie prosimy o kontakt z pracownikami Działów Obsługi Klienta w Poznaniu poznan@pigtsis.pl lub w Białymstoku bialy@pigtsis.pl albo z Biurem w Warszawie mieczyslaw@pigtsis.pl .

 

Poniżej do pobrania prezentacja ze Spotkania, przygotowana przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury: