Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Gru
Gru

Przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. poz. 2.400 ukazał się tekst Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, w której w art. 84 dokonano zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) wprowadzając następujące zmiany:

1)   użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy ,,31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami ,,31 grudnia 2021 r.”;

2)   w art. 78 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

3)   użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy ,,1 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami ,,1 stycznia 2022 r.”.

Powyższa zmiana powoduje, że jako nadal ważne będą zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140], pod warunkiem, że były ważne w dniu 31 grudnia: 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. na podstawie decyzji administracyjnej określającej termin ważności lub zmiany ustawowej w/w przepisu.  

 

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał przewozów regularnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, z przyczyn niezależnych od siebie, to zezwolenie takie na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 3  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, winno zostać cofnięte.

 

W związku z powyższym, przypominamy, że na podstawie:

  1. 22b. Ustawy o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania, a jeżeli te zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę takiego zezwolenia;

 

  1. 34 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe [tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8] przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób w transporcie drogowym jest obowiązany zgłaszać na piśmie właściwemu organizatorowi zmiany dotyczące rozkładu jazdy, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem aktualizacji rozkładów jazdy w określonych terminach.

Terminy aktualizacji rozkładów jazdy zostały określone w § 14. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy [tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 202]. Przypominamy, że aktualizacja rozkładu jazdy polega na potwierdzeniu aktualności obowiązującego rozkładu jazdy albo na wprowadzeniu zmian w tym rozkładzie. Aktualizacji rozkładu jazdy przewoźnika wykonującego regularny przewóz osób w transporcie drogowym dokonuje się w:

1) w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy od:

– dnia 1 marca albo

– najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

– dnia 1 października, albo

– drugiej niedzieli grudnia,

2) w najbliższą niedzielę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – o ile w tym terminie przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy;

W przypadku wprowadzania zmian w rozkładzie jazdy, w czasie aktualizacji, przewoźnik przekazuje właściwemu organowi proponowany rozkład jazdy nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wnioskowanego terminu aktualizacji.

Należy także pamiętać, że w transporcie drogowym, w uzasadnionych przypadkach, aktualizacji rozkładu jazdy można dokonywać także w innych terminach niż w/w wymienione, w szczególności w przypadku:

1) planowanego ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów, w tym:

  1. a) częstotliwości kursowania na danej linii komunikacyjnej,
  2. b) liczby przystanków komunikacyjnych, na których zatrzymuje się środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy.

W załączeniu skan wyciągu Dziennika Ustaw