Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD211)

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że za pośrednictwem Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD211). Projekt tej ustawy znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/docs//2/12347305/12791117/12791118/dokument505105.pdf ;

 

 

Projekt tej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Projekt przewiduje m.in. zmiany Kodeksu pracy polegające na:
1) określeniu podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – ze względu na określony prawem cel – wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków

działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli;
2) w zakresie obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy:

  1. a) utrzymaniu regulacji obecnie obowiązującej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do

pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy,

  1. b) wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do

alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy,

  1. c) wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku, gdy prewencyjna kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika lub prewencyjna kontrola

na obecność środka działającego podobnie do alkoholu, wykaże obecność takiego środka w organizmie pracownika

3) uregulowaniu procedury przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez uprawniony organ powołany do

ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzeniu możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych powyżej rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy

oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
5) uzupełnieniu katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w stanie po użyciu środka działającego

podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Do tego projektu PIGTSiS nie zgłosiła uwag, natomiast wyraziliśmy poparcie i oczekiwanie na jego uchwalenie – w załączeniu skan naszego pisma PIGTSiS- 101/P/2021 z 1.06.2021 r. w tej sprawie