Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podjęcie przez uprawniony organ samorządu terytorialnego decyzji w sprawie wydania przewoźnikowi nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Ponieważ Rządowe Centrum Legislacji w dniu 27 sierpnia 2021 r. zamieściło Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022” (nr UD 199) w której w art. 38 zawarto projekt zmiany art. 78 i 81 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) na skutek czego przewiduje się szóste przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych do dnia 31 grudnia 2022 r., więc Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje Państwu także w 2022 roku dalszą pomoc zakresie sporządzania analiz sytuacji rynkowej poprzez nasze biura:

a) Dział Obsługi Klienta w15-399 Białystok, ul. Składowa 7 D, tel./fax: 85-675-43-13, kom. 603 958 683, e-mail: bialy@pigtsis.pl; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiegoświętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego] albo  

b) Dział Obsługi Klienta w:61-695 Poznań, ul. Lechicka 59, tel. 61-822-66-72, 61-822-60-77, e-mail: poznan@pigtsis.pl; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiegolubuskiego, łódzkiegoopolskiegośląskiegowielkopolskiego i zachodniopomorskiego.}

Jednocześnie informujemy, że:

  • stawki za opracowanie analiz sytuacji rynkowej na rok 2022 ulegają nieznacznemu podwyższeniu.
  • obecny system wydawania zezwoleń na przewozy regularne, a więc także konieczność opracowywania analiz sytuacji rynkowej, będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 roku, co wynika z projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [zamieszczony na naszej stronie internetowej – link do strony], więc z naszej strony jesteśmy gotowi podpisywać nowe umowy lub aneksy do obecnie obowiązujących z ważnością do 31.12.2022 r.

Wykaz samorządów z którymi PIGTSIS zawarła umowę

 


Zakres działań objętych umową

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  proponuje podjęcia się na zasadach umownych w imieniu Starosty lub Wójta albo Burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • przygotowanie projektu stanowiska na podstawie którego Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt albo Burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2),
  • przygotowywanie stanowiska Starosty w sprawie wniosków Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska Prezydenta Miasta, Wójta, Burmistrza w sprawie wniosków Starostów w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Gminy lub Miasta.
  • opracowywanie analiz rocznych

Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt lub Burmistrz podejmowałby decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

Koszty usługi

Koszt wykonywania analiz sytuacji rynkowej w całości jest pokrywany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stawek opłat określonych w dwustronnych umowach zawieranych w tej sprawie przez PIGTSiS z poszczególnymi samorządami.

 

Ponadto oferujemy samorządom terytorialnym, na warunkach określonych w umowie, także dostęp do zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl  informacji o realizowanej przez przewoźników i operatorów publicznej komunikacji autobusowej, co pozwala na spełnienie przez samorząd terytorialny obowiązku, opracowywania i administrowania systemem informacji dla pasażerów, wprowadzonego od 1 marca 2011 r. przez przepisy art.  15, ust. 1 pkt. 3 lit. e oraz ust. 43 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371].

 

Projekty umów na wykonywanie analiz sytuacji komunikacyjnej