Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podjęcie przez uprawniony organ samorządu terytorialnego decyzji w sprawie wydania przewoźnikowi nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Informujemy, że Parlament RP uchwalił Ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw [ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 28 sierpnia 2023 r.], gdzie poprzez zmianę:

  • w art. 4 ust. 1 pkt 11 definicji „przewoźnika” oraz
  • określenie w art. 55 zasad i warunków przekazywania operatorom oraz przewoźnikom dopłaty do utraconych przychodów z tytułu obowiązku stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym,

nadal będzie można przewoźnikom wydawać zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zwracamy uwagę, że dotychczas ważne zezwolenia – często wydane jeszcze w 2011 roku i kolejno wielokrotnie przedłużane, na podstawie zmiany w w/w Ustawie ich termin ważności upłynie 31 grudnia 2025 r.. Natomiast, od dnia wejścia w życie tej w/w Ustawy, nowe zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych znowu będzie można wydawać przewoźnikom z terminem ważności do 5 lat, tak jak to było od 2004 roku.

W związku z powyższymi zmianami, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego także w 2024 roku dalszą pomoc zakresie sporządzania analiz sytuacji rynkowej poprzez nasze biura:

a) Dział Obsługi Klienta w15-399 Białystok, ul. Octowa 3, lok. 19, tel. kom. 453 022 848; 603 958 683, e-mail: bialy@pigtsis.pl; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiegoświętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego] albo  

b) Dział Obsługi Klienta w:61-695 Poznań, ul. Lechicka 59, tel. 61-822-66-72, 61-822-60-77, e-mail: poznan@pigtsis.pl; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiegolubuskiego, łódzkiegoopolskiegośląskiegowielkopolskiego i zachodniopomorskiego.}

Wykaz samorządów z którymi PIGTSIS zawarła umowę

 


Zakres działań objętych umową

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  proponuje podjęcia się na zasadach umownych w imieniu Starosty lub Wójta albo Burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • przygotowanie projektu stanowiska na podstawie którego Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt albo Burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2),
  • przygotowywanie stanowiska Starosty w sprawie wniosków Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska Prezydenta Miasta, Wójta, Burmistrza w sprawie wniosków Starostów w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Gminy lub Miasta.
  • opracowywanie analiz rocznych

Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt lub Burmistrz podejmowałby decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

Koszty usługi

Koszt wykonywania analiz sytuacji rynkowej w całości jest pokrywany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stawek opłat określonych w dwustronnych umowach zawieranych w tej sprawie przez PIGTSiS z poszczególnymi samorządami.

 

Ponadto oferujemy samorządom terytorialnym, na warunkach określonych w umowie, także dostęp do zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl  informacji o realizowanej przez przewoźników i operatorów publicznej komunikacji autobusowej, co pozwala na spełnienie przez samorząd terytorialny obowiązku, opracowywania i administrowania systemem informacji dla pasażerów, wprowadzonego od 1 marca 2011 r. przez przepisy art.  15, ust. 1 pkt. 3 lit. e oraz ust. 43 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343].

Jednocześnie informujemy, że stawki za opracowanie analiz sytuacji rynkowej oraz udostępnianie systemu informacyjnego na stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl na rok 2024 ulegają nieznacznemu podwyższeniu, co jest głównie związane z ciągłymi dużymi wzrostami kosztów najmu i utrzymania lokali oraz obciążeniami związanymi z wynagrodzeniem pracowników

Projekty umów na wykonywanie analiz sytuacji komunikacyjnej obowiązujące od 22.08.2023 r.