Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lip
Lip

Krajowego Punktu Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych

Tagi:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uprzejmie informuje, że z Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności z Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwo Infrastruktury otrzymała poniższą prośbę:

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Infrastruktury podejmuje działania na rzecz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z 31 maja 2017 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1926

 

Rozporządzenie nałożyło na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek utworzenia tzw. Krajowego Punktu Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych. Zadaniem KPD jest pozyskiwanie i udostępnianie danych dotyczących transportu i danych powiązanych (np. o sieci rowerów miejskich czy danych przestrzennych) w celu ułatwienia podróży.

 

Inicjatywa służyć będzie nie tylko obywatelom (zachęcanie do podróży, dostarczanie informacji o możliwych połączeniach, trasach czy miejscach podróży, o lokalizacji przystanków, rozkładach jazdy etc.), ale również instytucjom publicznym i przedsiębiorcom (możliwość optymalizacji sieci połączeń transportowych na podstawie informacji o obszarach, które nie są obsługiwane; możliwość nawiązania współpracy z przewoźnikami realizującymi kolejne etapy podróży multimodalnej; dostęp do danych bazowych do dalszego przetworzenia etc.).

 

Rozporządzenie UE dotyczy w szczególności transportu realizowanego w ramach sieci TEN-T, jednak w najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie zakresu jego obowiązywania na całą sieć transportową z wyjątkiem dróg prywatnych.

 

Dane przekazywane do KPD udostępniane są obecnie na portalu dane.gov.pl:

https://dane.gov.pl/dataset/1739,krajowy-punkt-dostepowy-kpd-multimodalne-usugi-informacji-o-podrozach

W przyszłości planowane jest utworzenie strony internetowej dedykowanej tylko obsłudze danych Krajowego Punktu Dostępu.

 

Wdrożenie rozporządzenia UE nie będzie możliwe bez rozszerzenia zakresu udostępnionych danych. W związku z powyższym proszę o wypełnianie i przesłanie poniższej tabeli, która posłuży do zidentyfikowania istniejących w Polsce zbiorów danych dot. transportu i źródeł tych danych.

Jednocześnie proszę o przekazanie niniejszej korespondencji innym podmiotom, zainteresowanych udostępnieniem danych w KPD. Proszę o przesłanie uzupełnionej tabeli do 15 lipca 2021 r. w odpowiedzi tego na maila.

 

Z poważaniem

 

Emilia Krawczyk

——————————————

Wydział Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Departament Strategii Transportu

Ministerstwo Infrastruktury

——————————————

Department of Transport Strategy

Ministry of Infrastructure

Republic of Poland

——————————————

Tel. (+48 22) 630 13 34

www.mi.gov.pl www.poland.gov.pl .

 

W związku z powyższym , przekazujemy ten e-mail do wiadomości publicznej naszych Członków wraz z informacją jaką w tej sprawie udzielił Prezes Zarządu PIGTSiS:

 

„Nie wiem kto kazał Pani przesłać do nas przedmiotową informację i w jakim celu.

Ze znajomości stosownej dyrektywy zdaje się nam, że takie informacje powinny przekazać wszystkie podmioty realizujące przewozy regularne osób transportem drogowym oraz przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Wg PIGTSiS takich podmiotów jest blisko 2000 nie licząc przewoźników międzynarodowych oraz przewoźników w komunikacji miejskiej.

Ponadto Polska, jak nam się zdaje nie wprowadziła ustawowego obowiązku posiadania a więc i przekazywania takich informacji.

 

Jeżeli ma być to skuteczne to najpierw trzeba znowelizować ustawy: z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jak się nam zdaje to ustawowego obowiązku nie ma.

 

Wg cytowanego rozporządzenia UE nr2017/1926 to organy odpowiedzialne za transport powinny od roku 2017 przygotować niezbędne oprogramowanie prawne i merytoryczne w tej sprawie, które to systemy powinny działać od dnia 1 grudnia 2019 r. Wątpimy, aby obecnie na podstawie tego rozporządzenia zostały zebrane dane potrzebne do działania systemu. Nikt w Polsce nie przejmuje się regulacjami określanymi w rozporządzeniach UE. Szczególnie, jeżeli one obowiązują bezpośrednio.

Jaskrawym przykładem niestosowania obowiązującego w transporcie drogowym prawa wynikającego z rozporządzenia UE, jest podejście do regulacji w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, szczególnie w zakresie organizacji przewozów, zakresu stosowania ulg ustawowych, procedur udzielania zamówień publicznych oraz ograniczeń w zakresie finansowania przez budżet organizatora deficytu w tych usługach. To resort Infrastruktury uważa, że bezpośrednich zapisów rozporządzenia UE nie należy stosować bezpośrednio. Dlaczego więc do w/w rozporządzenia miałoby być inaczej?

 

PIGTSiS wielokrotnie zwracała uwagę na lekceważenie przepisów UE, które obowiązują w Polsce wprost na mocy stosownych rozporządzeń, ale bez żadnego skutku.

Zgłaszanie przez nas wielu uwag spowodowało ostatnio pomijanie naszych opinii.

 

Z poważaniem

 

Prezes zarządu PIGTSiS

 

Zdzisław Szczerbaciuk