Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Kolejne przedłużenie ważności zezwoleń w przewozach regularnych – projekt USTAWY

Tagi: ,

Informujemy, że Rada Ministrów w dniu 16 października 2018 r. skierowała do Sejmu „Projekt USTAWY o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019”,w którym  w art. 27 przewiduje się kolejne przesunięcie terminu ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób do końca 2019 r. 

Art. 27. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78:

  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”,

  1. b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.”;

2) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2019 r.”;

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2020 r.”.