Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lut
Lut

Prośba do Urzędów Marszałkowskich o przekazanie danych dotyczących przewoźników i operatorów realizujących komunikację autobusową w roku 2020

Tagi: ,

Urzędy Marszałkowskie

WSZYSTKIE

 

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w dniu dzisiejszym [05.02.2021 r.] wysłała tradycyjną pocztą do wszystkich Urzędów Marszałkowskich pismo l.dz. PIGTSiS-60/P/2021, w którym na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), uprzejmie prosimy o przekazanie nam:

  1. Wykazu nazw i adresów przewoźników realizujących przewozy regularne na podstawie art. 18 ustawy o transporcie drogowym, dla których Urząd Marszałkowski przekazywał dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 2020 r. wraz z podaniem kwot przekazanych w 2020 r. dopłat do ulgowych przejazdów i ewentualnych zaległości do przekazania w 2021 r. a także informacji o ilości posiadanych przez tych poszczególnych przewoźników zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych [tab. I.], oraz
  2. Wykazu nazw i adresów organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej, dla których Urząd Marszałkowski przekazywał rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w całym 2020 r. [art.. 50, ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944] za okres 2020 r. wraz z informacjami zaległych kwotach rekompensat do przekazania w 2021 r. a także informacji o ilości wydanych przez danego organizatora zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego poszczególnym operatorom, [tab. II.], oraz
  • Wykazu nazw i adresów operatorów, jeżeli środki były przekazywane operatorom a nie organizatorom przewozów o charakterze użyteczności publicznej, dla których Urząd Marszałkowski przekazywał rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w całym 2020 r. [art.. 50, ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944] za okres 2020 r. wraz z informacjami o kwotach zaległych rekompensat do przekazania w 2021 r. a także informacji o nazwie organizatora i ilości wydanych przez danego organizatora zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego poszczególnym operatorom. [tab. III.]. 

 

 

Dla ułatwienia proponujemy zestawienie tych informacji w formie załączonych tabel w postaci arkusza excel, którą w załączeniu udostępniamy jako aktywny załącznik do tej wiadomości.

Bardzo prosimy o odesłanie nam wypełnionego [edytowalnego] załącznika na adres pigtsis@pigtsis.pl .

 

Ponieważ sprawa dotyczy dysponowania środkami publicznymi, oczekujemy, że powyższe informacje otrzymamy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania tego pisma.”

 

Jednocześnie bardzo dziękujemy za przekazanie nam takiego samego zakresu informacji za 2019 r., które obecnie porównamy z danymi jakie otrzymamy od Pana Marszałka za 2020 r. Wyłącznie zbiorcze informacje z poszczególnych województw oraz sumaryczne dane dla całego kraju, posłużą nam m.in. do oceny skutków pandemii na autobusowy publiczny transport zbiorowy.